Logo StowarzyszeniaLogo klubu "STER"

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI BIERUTOWSKIEJ

im. Romka Kazimierskiego

Statut

Strona główna

 

Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Bierutowskiej

imienia Romka Kazimierskiego


 


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej imienia Romka Kazimierskiego” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ Stowarzyszenie im. Romka Kazimierskiego”


§ 2


 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 20, 21, przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bierutów.

§ 4


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swe działania poza granicami kraju.


§ 5


1. Stowarzyszenie ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

3. Przynależność Stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia.


§ 6


 1. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.


 

 

Rozdział II

Cele i środki działania


 

§ 7

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego celem jest działalność społecznie użyteczna na rzecz mieszkańców miasta i gminy Bierutów w zakresie :

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 6. promocji i organizacji wolontariatu

 7. promocji miasta Bierutów na terenie całego kraju i poza jego granicami.


§ 8


1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców miasta i gminy Bierutów oraz członków Stowarzyszenia polegające w szczególności na prowadzeniu młodzieżowego klubu modelarskiego „ STER”

 2. podejmowanie działań oświatowych, kulturalnych oraz sportowych na rzecz młodzieży w tym organizacja turniejów rycerskich oraz wszelkiego rodzaju obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży, warsztatów, seminariów,

 3. tworzenie programów rozwoju gospodarczego i turystycznego rejonu gminy, ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Ziemi Bierutowskiej oraz Doliny Widawy,

 4. prowadzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej w tym organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów,

 5. współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie całego kraju oraz poza jego granicami,

 

 1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Miasta iGminy Bierutów, w tym prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej,

 

 1. przyczynianie się do gospodarczego i społecznego rozwoju miasta i gminy Bierutów oraz regionu.

2. Działalność wyżej wskazana jest wyłącznie statutową działalnością stowarzyszenia.


§ 9


Stowarzyszenie celem realizacji swoich statutowych zadań może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10


Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia


§ 11


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, którego zarekomenduje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia . Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu.


§ 12


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie w formie uchwały kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązaniu do opłacenia składek, a ponadto osoba fizyczna zobowiązana jest do podania imienia( imion) nazwiska, daty urodzenia, adresu, numeru PESEL.


§ 13


1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Dbać o jego dobre imię.

 3. Szerzyć ideę Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach.

 4. Regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności:

 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

 2. Może wnioskować we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

 3. Może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

 4. Może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.


§ 14


 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.

 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 13 ust. 2 pkt 3 i 4.

 

5. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki określone w § 13 ust. 1.
§ 15


 1. Utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji zainteresowanego i złożenia przez niego pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia lub na skutek wykluczenia.

 

2. Decyzję o wykluczeniu może podjąć Zarząd w sytuacji:

 1. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy.

 2. Nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

 3. Utraty praw publicznych.

 4. Działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

 5. Na pisemny umotywowany wniosek członków zwyczajnych Stowarzyszenia w liczbie, określonej w § 20 ust. 2.


§ 16


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 17


Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.


§ 19


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że odrębne postanowienia stanowią inaczej.


§ 20


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub minimum 50% liczby członków zwyczajnych.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – który może być wyznaczony tego samego dnia o 30 minut później – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.

 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.

 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi po każdym roku jego pracy.

 6. Uchwalanie zmian statutu.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania albo powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

 8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

 9. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

 11. Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

8. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

9. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.


§ 21


1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków .

2. Zarząd składa się z Prezesa, skarbnika oraz sekretarza.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz

Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 4. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania opłat wpisowych.

 5. Sprawowanie zarządu majątkiem ,

 6. Organizowanie zbiórek publicznych,

 7. Zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracownikom Stowarzyszenia.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes bądź Skarbnik. Posiedzenie Zarządu jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej  połowa członków w tym Prezes albo Skarbnik.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania albo śmierci członka Zarządu.

9. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie;

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu,

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

10. Członkowie Organu Zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.§ 22


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia.

 2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.

 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

4) Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komisji.


§ 23


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia§ 24


 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, a także członek Zarządu wraz z ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem.

4. Dochód z działalności Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 25


Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI

Postanowienia przejściowe i końcowe


§ 26


1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§ 27


W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.


§ 28


Statut oraz jego późniejsze ewentualne zmiany wchodzą w życie po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.Przewodniczący Zebrania Mariusz Woś


 Protokolant Małgorzata Ciężkowska-Zmarzły


Bierutów 12.02.2012Ważne informacje

Adres: ul. Krasińskiego 1,
56 - 420 Bierutów

tel. kom. 0604 61 66 33

Nr KRS: 0000242755

Nr konta: BS Oleśnica O/Bierutów 21 9584 1018 2002 0201 3693 0001

NIP: 911-190-44-59

REGON: 020251420

Statut Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Rozliczenia roczne

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego